Respect voor privacy - verwerking van persoonsgegevens

Het bedrijf waarvan de contactgegevens zijn vermeld op de "contact" -pagina van de website en de gebruiker die persoonsgegevens aan laatstgenoemde meedeelt, verbinden zich ertoe de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (RGPD).

Het Bedrijf verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en contactgegevens die het van de Gebruiker ontvangt, in het bijzonder via het contactformulier op de website en van elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn het beantwoorden van vragen van de Gebruiker, het uitvoeren van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestellingen, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het toesturen van informatie, promotioneel of commercieel. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de Gebruiker, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf.

De voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming en worden, behoudens andersluidende toestemming van de Gebruiker, alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover nodig. bovengenoemde doeleinden voor genoemde verwerking.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de persoonsgegevens die hij aan het Bedrijf verstrekt en verbindt zich ertoe de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsregels strikt na te leven met betrekking tot de personen wiens persoonsgegevens hij heeft doorgegeven, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij van haar eigen klanten kan ontvangen.

Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel). Gebruikersgegevens worden in ieder geval uiterlijk 31 december van het zevende jaar na gegevensverzameling uit onze systemen verwijderd, behalve voor persoonsgegevens die wij op grond van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in het geval van een lopend geschil waarvoor persoonsgegevens nodig zijn.

Door de toestemming die hij geeft bij het invoeren of meedelen van zijn persoonlijke gegevens, stemt de gebruiker, naast de hierboven gedefinieerde verwerking, in met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens op de manier zoals hierboven beschreven.

Het bedrijf verzamelt persoonlijke identificatie-informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elke pagina van de site, domeinnamen van internetserviceproviders voor bezoekers, IP adressen, cookies).

De gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt voor reclame-, commerciële of marketingdoeleinden en stemt ermee in om van het bedrijf informatie te ontvangen op zijn e-mailadres (nieuwsbrief, enz.) of per post.

Recht op inzage : de Gebruiker heeft het recht om op elk moment te vragen of zijn gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en met welk doel.

Recht op rectificatie : de Gebruiker heeft het recht om te allen tijde op eenvoudig verzoek te verzoeken dat zijn valse of onvolledige gegevens worden verbeterd of aangevuld.

Recht op beperking van de verwerking : de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons IT-systeem moeten worden "gemarkeerd" en gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gebruikt.

Recht op gegevenswissing ("recht om te worden vergeten") : Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens worden gewist.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid : de gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens hem worden toegezonden in een "gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat".

Klachtrecht : De Gebruiker kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het bedrijf verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te nemen die een adequaat beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen. Het Bedrijf stelt de klant op de hoogte van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens waarvan het op de hoogte is.